AMI  Outdoor & Adventure SPRL

Algemene Voorwaarden (PDF-formaat)
(voor overeenkomsten en boekingen vanaf 24 juli 2014)

Aanvullende Voorwaarden Didactiek (PDF-formaat)
Gebruiksreglement Centres des Amis - Locatie Werpin (PDF-formaat)
Voorbeeld "Incheck- en verantwoordelijkheidslijst" (PDF-formaat)!!! BELANGRIJK !!!
Onderstaande oude voorwaarden zijn alleen van toepassing
op boekingen en overeenkomsten aangegaan voor 15 juli 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
AMI Outdoor & Adventure hierna te noemen: AMI
(voor overeenkomsten en boekingen tot 15 juli 2014)

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
AMI: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van AMI die de boeking plaatst en tevens als contactpersoon optreedt tussen AMI en de overige deelnemers, behorende tot dezelfde groep als de opdrachtgever.
Deelnemer: persoon die deelneemt aan een activiteit, aangeboden en uitgevoerd door AMI.
Instructeur: degene die uit naam van AMI optreedt als begeleider van een activiteit.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AMI en een opdrachtgever waarop AMI deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AMI waarbij, voor de uitvoering van de overeenkomst, derden worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met opdrachtgever.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop? of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AMI en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door AMI gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. AMI is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is AMI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AMI anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht AMI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, doch slechts voor de overeengekomen periode.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. AMI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AMI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AMI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AMI worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AMI zijn verstrekt, heeft AMI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. AMI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AMI is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AMI kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AMI de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door AMI of door AMI ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en de daarmee gepaard gaande kosten.
7. Opdrachtgever vrijwaart AMI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst door AMI
1. AMI behoudt zich het recht voor om het aangeboden programma te wijzigen. Zij dient zich hierover te verantwoorden naar de deelnemers en zal, indien mogelijk, een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het aangeboden programma zo dicht mogelijk nadert, en past binnen het afgesproken budget.
2. De deelnemer kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 5.1 afwijzen, indien deze zich niet kan vinden in het aangeboden alternatief. De deelnemer die het alternatief afwijst, dient dit binnen 3 dagen na het ontvangen van het alternatief melden bij AMI. In het geval dat er geen passende oplossing gevonden kan worden heeft de deelnemer recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het programma, met aftrekking van administratie- en boekingskosten, mits er sprake is van een situatie die voorkomen had kunnen worden door AMI.
3. In het geval van overmacht zoals weersomstandigheden geldt dat geen volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk is. Afwijzing van een alternatief, vergelijkbaar met het aangeboden programma, zal in dat geval worden gezien als een annulering. Derhalve zullen de annuleringsvoorwaarden in artikel 13 punt 3 van toepassing zijn.
4. Het programma vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. AMI zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Activiteiten kunnen te allen tijden worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens AMI niet verantwoord is in verband met de veiligheid van de deelnemers alsmede de instructeurs.
5. De uitvoering van het afgesproken programma is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan activiteiten die niet daadwerkelijk begeleid worden door een instructeur zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij activiteiten onder leiding van een instructeur heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 6 Wijziging door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever kan AMI tot 30 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien AMI niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit binnen 10 werkdagen aan de opdrachtgever mede te delen. Als het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 15% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals omschreven in artikel 13 punt 3 van deze voorwaarden van toepassing.
2. Een deelnemer die verhinderd is om aan het programma deel te nemen kan zich door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden
b) een verzoek tot vervanging dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het programma schriftelijk bij AMI te worden ingediend.
3. De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van vervanging zoals omschreven in artikel 6 punt 2 aan AMI te vergoeden.

Artikel 7 Prijs
1. AMI publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en de bijbehorende tarieven. AMI is vrij om tijdelijk kortingstarieven aan te bieden.
2. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en/of voorzieningen die in de publicaties zijn omschreven.
3. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Voorts is AMI gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. wijzigingen welke van overheidswege opgelegd zijn gestegen.
5. AMI mag bij aanvang van het programma een waarborgsom verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan AMI verschuldigd is.

Artikel 8 Betaling
1. Het totaalbedrag van de factuur moet uiterlijk 2 maanden voor aanvang zijn voldaan. Betaling kan zowel contant geschieden alsmede door middel van overmaken op de bankrekening van AMI.
2. Opdrachtgever is verplicht een voorschot op de overeengekomen prijs te betalen. Het voorschot zal overeenkomen met 10% van de overeengekomen totaalprijs, en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, is AMI gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder schadevergoeding, te annuleren. De door AMI gemaakte kosten kunnen alsdan aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Als de overeenkomst tot stand komt binnen 2 maanden voor aanvang van de activiteiten is de deelnemer verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. AMI behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien er voor aanvang geen volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden. Het voorschotbedrag zal door AMI worden gerestitueerd onder aftrek van reeds gemaakte kosten.

Artikel 9 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
1. De deelnemer is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan AMI te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma. Het ontbreken daarvan dient vooraf bekend gemaakt te zijn aan AMI.
2. De deelnemer is verplicht voor aanvang van het programma een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten, indien nodig voorzien van een ?bergsportdekking? indien het programma activiteiten bevat die in deze categorie vallen.
3. De deelnemer moet alle aanwijzingen van de instructeurs opvolgen om een goede uitvoering van het programma te bevorderen.
4. De deelnemer verplicht zich met betrekking op tot beschikbaar gestelde materiaal tot het volgende:
a. behandel en gebruik het materiaal conform de aanwijzing van de instructeur;
b. bij vermissing of beschadiging van materialen dient u dit te melden bij de instructeur;
c. indien u bemerkt dat er reeds schade bestaat bij ontvangst van het materiaal dient u dit direct en voor aanvang van uw activiteit te melden bij de instructeur;
d. zonder nadrukkelijke toestemming mag het beschikbaar gestelde materiaal niet in gebruik worden gegeven aan derden;
e. u dient de materialen na gebruik schoon en in dezelfde staat in te leveren als waarin u het heeft ontvangen;
f. bij afloop van het programma dienen alle uitgegeven materialen weer ingeleverd te zijn en dient vermist materiaal vermeld te worden.
5. AMI behoudt zich het recht voor om kosten, gemaakt voor schoonmaak, reparatie, vervanging, zoekacties, vervoer en berging van materialen in rekening te brengen aan de deelnemer.
6. AMI behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van het programma wanneer de instructeur dit noodzakelijk acht om zodoende veiligheid van mens en natuur te kunnen beschermen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
7. Kosten, gemaakt door negeren van advies over de te volgen route zijn voor rekening van de deelnemer.
8. AMI behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het programma zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. U kunt hiertegen eventueel binnen 10 dagen na opname schriftelijk bezwaar indienen.
9. De opdrachtgever dient de leeftijd van 17 jaar of ouder te hebben bereikt.
10. De deelnemer is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het inschatten of hij/ zij fysiek voldoende in staat is deel te nemen aan een activiteit. Bij twijfel dient dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor aanvang van de activiteit gemeld te worden bij de instructeur.

Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 驮 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van ? 50,00.
2. Indien AMI hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Klachten
1. Indien de deelnemer klachten heeft betreffende het programma c.q. de in de opdrachtbevestiging opgenomen afspraken dient hij/ zij deze direct of zo spoedig mogelijk te melden bij de instructeur, zodat deze een passende oplossing kan treffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 30 dagen na de aanvangsdatum van het programma schriftelijk worden ingediend bij AMI.
3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, alsook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdig melding doch in ieder geval 驮 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 驮 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 12 Opzegging door AMI
1. AMI heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang van het programma de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf vermelde minimum aantal deelnemers.
2. AMI heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. AMI is verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en met opgaaf van redenen van de annulering op de hoogte te stellen.
3. Bij opzegging door AMI wegens de in artikel 12 punt 2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het programma heeft de deelnemer recht op teruggave van de reeds betaalde gelden, met aftrekking van boekings- en administratiekosten. AMI zal zich inspannen opdrachtgever een vervangend programma aan te bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de deelnemers, binnen hetzelfde budget.
4. Indien AMI besluit een reeds begonnen programma wegens de in artikel 12 punt 2 genoemde omstandigheden te onderbreken, is AMI verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemers.
5. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van het programma door de deelnemer, zoals onveilig gebruik van ter beschikking gestelde materialen, gebruik van alcohol en/of drugs tijdens deelname aan activiteiten, geven de instructeur en AMI het recht voor tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. AMI behoudt zich het recht de overeenkomst mondeling te ontbinden, deze mondelinge verklaring moet echter binnen 3 dagen worden gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. AMI heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de deelnemer.

Artikel 13 Opzegging door opdrachtgever
1. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.
2. Opdrachtgever is in de mogelijkheid de bestaande overeenkomst te annuleren, echter alleen middels een aangetekende brief aan AMI. De annulering gaat in op de dag van ontvangst van de brief door AMI.
3. Bij annulering door de opdrachtgever is deze in ieder geval het volgende verschuldigd aan AMI:
a. tot 10 weken voor aanvang: 10% van de totaal gefactureerde som;
b. van 6 tot 10 weken voor aanvang: 25% van de totaal gefactureerde som;
c. van 2 tot 6 weken voor aanvang: 50% van de totaal gefactureerde som;
d. binnen 2 weken voor aanvang: 100% van de totaal gefactureerde som;
Wanneer 驮 of meer deelnemers niet aanwezig zijn op de afgesproken datum zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zal 100 % van de prijs in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Deelname aan activiteiten geschiedt te allen tijden op eigen risico van de deelnemer. Behoudens het geval dat AMI toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is AMI slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
2. AMI is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door AMI geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan AMI kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan de schuld van AMI, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening komt van AMI.

3. AMI is niet aansprakelijk voor de keuze van deelnemers eigen ondeugdelijk materieel te gebruiken, welke voor het door AMI beoogde doel niet geschikt zijn.
4. AMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van:
a) geleden schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan AMI en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan AMI kunnen worden toegerekend;
b) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemers, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijk uitrusting, onjuist handelen of niet- handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies;
c) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering betrokken derden.
5. De aansprakelijkheid van AMI voor derving van reisgenot is beperkt tot terugstorting van het door de deelnemer betaalde bedrag.
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van instructeurs en andere vertegenwoordigers van AMI, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 15 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart AMI voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan AMI informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop AMI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AMI niet in staat is de verplichtingen na te komen. Extreme weersomstandigheden op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd worden daaronder begrepen.
3. AMI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AMI zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan de op de overeenkomst overeengekomen tijdsduur van het arrangement is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel AMI ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AMI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van AMI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AMI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen AMI en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ......... .
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.